☰ Menu
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kartuzach

Sobota 16.11.2019

zaawansowane

regulamin naboru w PPP

REGULAMIN NABORU

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

                                                                               W KARTUZACH

 

Regulamin określa szczegółowe zasady zatrudniania na stanowiska urzędnicze w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska urzędnicze.

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1.  Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Dyrektor Poradni    
Psychologiczno-Pedagogicznej w Kartuzach.

   

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna być przekazana z miesięcznym

    wyprzedzeniem, pozwalającym na unikniecie zakłóceń w funkcjonowaniu danej

    komórki organizacyjnej oraz powinna zawierać uzasadnienie dokonania naboru.

 

3. W sytuacjach losowych termin o którym mowa w ust. 2 nie obowiązuje.    

 

4.  Pracownik Kadr oprócz informacji, o której mowa w ust. 2 przedstawia Dyrektorowi             
    do akceptacji projekt opisu stanowiska , na które odbędzie się nabór.

 

5. Opis stanowiska pracy, o którym mowa w ust. 4, zawiera:

    1) dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz

        wynikających z tego tytułu obowiązków obciążających zajmujące stanowiska,

    2) określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i

       predyspozycji wobec osób, które mają je zajmować,

    3) określenie odpowiedzialności,

    4) inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska.

 

6. Akceptacja projektu opisu stanowiska urzędniczego oraz zgoda Dyrektora

    powodują rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko.

 

7. Procedury nie przeprowadza się wobec pracowników obsługi technicznej

   

8. Niniejsze procedury nie mają zastosowania również do osób zatrudnionych w ramach prac

    interwencyjnych, publicznych oraz stażystów.

 

9. W trakcie podejmowania decyzji o przeprowadzeniu naboru analizowana jest możliwość

   wewnętrznych przesunięć na stanowiskach pracy. W przypadku podjęcia decyzji o

   dokonaniu wewnętrznego przesunięcia nie przeprowadza się naboru.

 

Rozdział II

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

 

§ 2

 

1.Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor.

 

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

   1) Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona będąca jednocześnie

        przewodniczącym Komisji,

   2) pracownik odpowiedzialny za prowadzenie kadr będący jednocześnie sekretarzem

       Komisji,

   3) inna osoba wyznaczona przez dyrektora.

3. W skład Komisji mogą być powołane  inne osoby posiadające wiedzę i umiejętności w celu

    merytorycznego sprawdzenia, czy kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o

    naborze.

 

4. W skład Komisji Rekrutacyjnej nie może wchodzić osoba, która jest małżonkiem lub

     krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie, osoby, które dotyczy

     postępowanie konkursowe, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub

     faktycznym, że może budzić uzasadnienie wątpliwości co do jej bezstronności.

 

5. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

 

 

 

Rozdział III

 

Etapy naboru

§ 3

 

1.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

2. Składanie dokumentów aplikacyjnych.

3. Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych.

4. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

5. Wybór przez Komisję metody (rozmowa kwalifikacyjna, test kwalifikacyjny)

    przeprowadzenia naboru.

6. Selekcja końcowa kandydatów:

    1) rozmowa kwalifikacyjna

        lub

    2) test kwalifikacyjny

7. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ze

    wskazaniem nie więcej niż 5-ciu kandydatów, którzy otrzymali największą ilość punktów.

8. Podjęcie przez Dyrektora decyzji o zatrudnieniu.

9. Ogłoszenie wyników naboru.

 

 

Rozdział IV

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

§ 4

 

1.Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie

   Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie  Poradni.

2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze zawiera:

    1) nazwę i adres Poradni,

    2) określenie stanowiska urzędniczego,

    3)określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego

        stanowiska, ze wskazaniem, które są niezbędne, a które dodatkowe,

    4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,

    5) wskazanie wymaganych dokumentów, referencje, opinie,

    6) określenie terminu i miejsce składania dokumentów.

3. Ogłoszenie będzie umieszczane  w BIP oraz na tablicy ogłoszeń przez 14 dni

    kalendarzowych.

 

Rozdział V

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

 

§ 5

 

1. Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicy ogłoszeń następuje przyjmowanie

    dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku

    urzędniczym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kartuzach.

2. Na dokumenty aplikacyjne składają się m.in.:

    1) list motywacyjny,

    2) życiorys – CV,

    3) kserokopie świadectw pracy,

    4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

    5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach szkoleniowych,

    6) oświadczenie kandydata zawarte w liście motywacyjnym i CV o wyrażeniu zgody na        przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z póżn. zm./

     7) oświadczenie  kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,

     8) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

     9) kwestionariusz osobowy.

3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być

    przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne

    stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z dopiskiem  

    ,,Nabór na stanowisko urzędnicze……………….’’

4. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z

     wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym.

5. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

 

 

 

Rozdział VI

Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych

 

§ 6

 

1. Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

2. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi

    przez kandydatów.

3. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji  z

    wymaganiami  formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

4. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne  określenie możliwości zatrudniania

    kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym.

 

 

Rozdział VII

Ogłoszenie listy kandydatów

 

§ 7

 

1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze i

   wstępnej selekcji, umieszcza się w BIP listę kandydatów, którzy spełniają wymagania

   formalne określone w ogłoszeniu.

2. Lista, o której mowa w ust. 1 zawiera imiona i nazwiska oraz ich miejsca zamieszkania w

    rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne umieszcza się w BIP do momentu

   ogłoszenia ostatecznego wyniku wyboru.

4.Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w

    zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w

    ogłoszeniu o naborze.

 

 

 

Rozdział VIII

Rozmowa kwalifikacyjna

 

§ 8

 

  1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie  bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.
  2. Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:

1) predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie

    powierzonych obowiązków,

2) obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach  zajmowanych  poprzednio

   przez kandydata.

  1. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.
  2. Dla każdego kandydata ustala się indywidualny termin rozmowy kwalifikacyjnej.
  3. Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 5.

  

 

Rozdział IX

Test kwalifikacyjny

 

§ 9

  1. Celem testu kwalifikacyjnego jest zbadanie:

1) predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie

    powierzonych obowiązków,

 

2) obowiązków i zakresu odpowiedzialności na stanowiskach  zajmowanych  

    poprzednio przez kandydata.

 

 

Rozdział X

Ogłoszenie wyników

 

                                                                                                                                                         §  10

 

1.Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej lub teście kwalifikacyjnym  Komisja

    Rekrutacyjna wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał najwyższą ilość

    punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest

    przedłożyć zaświadczenie  o niekaralności i badanie lekarskie.

 

 

Rozdział XI

Sporządzanie protokołu z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

§ 11

1. Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół.

2. Protokół zawiera w szczególności:

   1) określenie stanowiska urzędniczego na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów

      oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych

      według spełnienia przez  nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.

   2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, uzasadnienie wyboru.

 

Rozdział XII

Informacja o wynikach naboru

 

§ 12

 

1.Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia

   wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku

   nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

2.Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera:

   1) nazwę jednostki,

   2) określenie stanowiska urzędniczego,

   3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania,

   4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia  żadnego

       kandydata.

3.Informację o wynikach naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy ogłoszeń przez okres co

   najmniej 3 miesięcy.

4.Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia  

    nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej

    osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy

    ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

 

Rozdział XIII

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

§ 13

 

1.Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną

    dołączone do jego akt osobowych.

2.Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego

   etapu i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane, zgodnie z instrukcją

   kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

3.Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez

   zainteresowanych.

Rozdział XIV

Odwołania
 

§ 14

1. Nie przewiduje się procedury odwoławczej.

 

 

 

                                                                                                                                                    Rozdział XV

                                                                                                                                       Wzory dokumentacji naboru

§ 15

 

 

 1.W załączeniu do Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

    znajdują się następujące wzory dokumentów:

1)      przykładowy wzór opisu wolnego stanowiska pracy stanowiący załącznik nr 1               
do niniejszego regulaminu,

2)      przykładowy wzór ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko stanowiący załącznik

nr 2 do niniejszego regulaminu,

3)      przykładowy wzór protokołu z przeprowadzonego naboru stanowiący załącznik nr 3

do niniejszego regulaminu,

4)      przykładowa lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu,

5)      przykładowa informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko

stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.

 

           

 

 

Wytworzył:
Aneta Bigus
Udostępnił:
Aneta Bigus
(2007-03-12 12:06:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Bigus
(2007-03-12 12:23:08)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X