☰ Menu
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kartuzach

Sobota 16.11.2019

zaawansowane

sprawy w jakich poradnia opiniuje

                                                            Poradnia
                               Psychologiczno – Pedagogiczna 
                                  wydaje opinie w sprawach:

  1. Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego;
  2. Pozostawienia ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie;
  3. Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
  4. Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
  5. Zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego;
  6. Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
  7. Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;
  8. Przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia;
  9. Przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta;
  10. Innych określonych w odrębnych przepisach. 

 

 

 

Wytworzył:
Bigus Aneta
Udostępnił:
a a
(2003-06-30 08:36:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Bigus
(2011-03-21 10:45:30)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X