☰ Menu
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kartuzach

Sobota 16.11.2019

zaawansowane

Statut

 

STATUT
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Kartuzach
                                                                                                Tekst jednolity
            S P I S    R O Z D Z I A Ł Ó W

1.Rozdział I
     Postanowienia ogólne

2.Rozdział II
     Cele i zadania poradni

3.Rozdział III
      Organy poradni

4.Rozdział IV
      Organizacja poradni

5.Rozdział V
      Pracownicy poradni

6.Rozdział VI
      Postanowienia końcowe
-----------------------------------                                                                
Rozdział I
                 Postanowienia ogólne
1.     Poradnia jest publiczną placówką oświatową o nazwie:
               Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
               w Kartuzach, ul. Ceynowy 7
2.     Poradnia działa na podstawie art.671 ust.1 pkt 2 ustawy z dn. 7 września 1991 r. 
        o systemie oświaty  /Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496,
        z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126,
        z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104. Nr 120, 1268 i  poz. Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 i z 2002 r. Nr 41,
        poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683/, rozp. MEN z  dnia 
      17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, 
        w tym publicznej poradni specjalistycznej /Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1492/ , rozp. MEN 
        z  dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni
        psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
        /Dz.U. z 2003  r. Nr 5. poz. 46/, rozp. MENiS z dnia 29 stycznia 2003 r. zmieniające rozp. w 
        sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i 
        młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego 
        nauczania /Dz.U. z 2010 r. Nr 228, poz.1488/i decyzji Kuratora Oświaty z dn.14 września 1993 r.
3.    Organem prowadzącym placówkę jest Powiat Kartuski
4.    Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad poradnią jest Pomorski Kurator Oświaty.
-------------------------------

Rozdział II
                 Cele i zadania poradni
   
                                                          § 1.
1.    Celem poradni jest udzielanie dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy 
  psychologiczno – pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze  
  kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy 
  psychologiczno- pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i
  młodzieży.
2.    Do zadań poradni należy w szczególności:
1)  diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:
            a) predyspozycji i uzdolnień
           b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych
           c) specyficznych trudności w uczeniu się 
2)  wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:
           a) szczególnie uzdolnionych
           b) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych 
              niedostosowaniem społecznym,
           c) z zaburzeniami komunikacji językowej
           e) chorobami przewlekłymi        
3)  prowadzenie terapii dzieci i młodzieży w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym
     dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, zachowaniami dysfunkcyjnymi,
     niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem
     społecznym, oraz ich rodzin
4)  pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia
     i  kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w
     planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego
5)  wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami
     kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z
     wcześniejszym kształceniem za granicą
6)  pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu  i rozwijaniu indywidualnych
      możliwości , predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;
7)  podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
    i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i
    młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom
8)   współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej
9) współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
10) współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno- pedagogicznej
11) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny
12) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno- wychowawczych
13) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli
14) udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach
3.  Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:
1)   diagnozowanie,
2)   opiniowanie,
3)   działalność terapeutyczną,
4)   prowadzenie grup wsparcia,
5)   prowadzenie mediacji,
6)   interwencję kryzysową,
7)   działalność profilaktyczną
8)   poradnictwo
9)   konsultacje
10) działalność informacyjno- szkoleniową
 
                                                             § 2.
      Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.
                                                             § 3.
1.   Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i 
placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.
2.   O formie udzielonej pomocy decyduje specjalista, po rozpoznaniu problemu.
3.   W przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły (przedszkola) oraz ich rodziców,
pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
4.   Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy organami prowadzącymi poradnie, 
poradnia może udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek nie mających siedziby na terenie działania poradni dzieciom, które nie   uczęszczają do szkoły (przedszkola) i ich rodzicom.
                                                                
                                                              § 4.

1.   Poradnia wydaje opinie w sprawach:
1)  wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpo-
częcia spełniania obowiązku szkolnego;
2)  pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie;
3)  objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
4)  dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indy-
widualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
5)  zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego;
6)  udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
7)  przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;
8)  przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia;
9)  przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta;
10)  innych określonych w odrębnych przepisach.
2.     Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której
        dotyczy opinia.
3.     Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, wnio-
        skodawca powinien przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka.
4.     Rodzice mogą dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek,
        w  szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, 
        logopedycznych i lekarskich, oraz opinię wychowawcy.
 
5.     Opinia poradni zawiera:
1)  oznaczenie poradni wydającej opinię;
2) numer opinii;
3) datę wydania opinii;
4)  imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy opinia, datę i miejsce jego urodzenia
   oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia – również nazwę i adres szkoły
   oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza;
 5)  diagnozę poziomu rozwoju, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych osoby, której dotyczy opinia, a także opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie tej osoby;
6)  zalecane formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej
.
7)  podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;
8) podpis dyrektora poradni.
 
                                                              § 5.
1.  W poradni są organizowane i działają, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 
     zespoły orzekające wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć  
     rewalidacyjno- wychowawczych, indywidualnego rocznego przygotowania  
     przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz opinie o potrzebie
     wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.   
   
2.  Organizację pracy zespołów określa Regulamin Zespołów Orzekających, który
     stanowi załącznik Nr 1 do Statutu.                                                                    
 
-------------------------------

Rozdział III
                  Organy poradni
Organami poradni są:
1.  Dyrektor
2.  Rada Pedagogiczna
                                                            § 6.
1.   Poradnią kieruje Dyrektor.
1.1.   Dyrektor poradni:
a)  jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych pracowników pedagogicznych, 
      administracji i obsługi;
b)  sprawuje nadzór pedagogiczny oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
c)  inspiruje i wspomaga pracowników pedagogicznych w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy poradni oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;
d)  opracowuje program rozwoju poradni, wykorzystując wyniki mierzenia jakości pracy;
e)  gromadzi informacje o pracy pracowników pedagogicznych i dokonuje oceny ich pracy;
f)  realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
g)  opracowuje szczegółową organizację pracy poradni w danym roku szkolnym
i przedstawia w formie arkusza organizacyjnego organowi prowadzącemu
i nadzorującemu poradnię;
h)  organizuje pracę nad przygotowaniem planu pracy poradni – zakres i formy działalności poradni na dany rok szkolny i przedstawia go radzie pedagogicznej przed rozpoczęciem roku szkolnego;
i)  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym poradni i ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
j)  może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę poradni;
k)  współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
     w organizacji praktyk nauczycieli.
1.2.   Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
a)  zatrudniania i zwalniania pracowników poradni;
                                                     
b)  przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom poradni;
c)  występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawie
     odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników poradni;
d)  w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną.
§ 7.                                                                   
 
1. W poradni działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki,
     realizującym swoje statutowe zadania.
1.2.  Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor poradni.
1.3.  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni poradni.
1.4.  W zebraniach rady mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez  
        przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
1.5.  Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpo-
        wiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania,
        zgodnie z regulaminem rady.
1.6.  Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku  
        szkolnego, przed każdym semestrem, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę 
        bieżących potrzeb.
1.7.  Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady, organu 
        prowadzącego poradnię lub sprawującego nadzór pedagogiczny, albo co najmniej 1/3 
        członków Rady Pedagogicznej.
1.8.   Dyrektor poradni przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku
         szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego
         oraz informuje o działalności placówki.
1.9.   Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala statut poradni albo jego zmiany.
1.10. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który stanowi załącznik Nr 2
         do Statutu.
1.11. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1.  zatwierdzanie planów pracy poradni;
2.  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w poradni
2.ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych.

                      
1.12. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a)  organizację pracy poradni w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład godzin pracy;
b)  projekt planu finansowego;
c)  wnioski dyrektora poradni o przyznanie pracownikom pedagogicznym odznaczeń,
     nagród i wyróżnień;
d)  propozycje dyrektora poradni w sprawach przydziału pracownikom pedagogicznym
     stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych     
     zajęć.
                                                             § 8.
   Sposób rozwiązywania sporów między organami poradni określają w każdym 
    indywidualnym przypadku zainteresowane strony przez:
a)  zapewnienie każdej ze stron możliwości swobodnego działania i podejmowania 
    decyzji w granicach ich kompetencji określonych w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami i szczegółowo w statucie;
b)  umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz poradni drogą 
      mediacji.
 
------------------------------
Rozdział IV
                 Organizacja poradni
 1. Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym określa arkusz
   organizacji poradni opracowany przez dyrektora poradni, z uwzględnieniem  rocznego
   planu  pracy oraz planu finansowego poradni – do dnia 30 kwietnia danego roku.
   Arkusz organizacji poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię do dnia 31 maja
   danego roku.
2.  W arkuszu organizacji poradni zamieszcza się w szczególności:
a)  liczbę pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
b)  ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ       
prowadzący;
c)   rejon działania poradni.
                                                      
                                                            § 9.
1.   Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane
      ferie szkolne.
2.  Organ prowadzący, może, w porozumieniu z dyrektorem poradni, ustalić przerwę w pracy 
     poradni w okresie ferii letnich.
3.  Dzienny czas racy poradni ustala dyrektor poradni w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
4.  Poradnia jest czynna przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.
 
                                                            § 10.

1.  Do realizacji zadań statutowych poradnia posiada:
a)      gabinety pedagogiczne;
b)  gabinety psychologiczne;
c)  gabinet logopedyczny;
d)  pomieszczenia do zajęć terapeutycznych;
e)  sekretariat, archiwum.
------------------------------
Rozdział V
 
                 Pracownicy poradni
1.  W poradni zatrudnia się pracowników pedagogicznych: pedagogów, psychologów, logopedów.
2.  W poradni, w zależności od potrzeb, zatrudnia się lekarzy.
3.  Poradnia zatrudnia pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
                                                           § 12.

Pracownicy pedagogiczni poradni realizują zadania poradni również poza poradnią, w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym. Zakres tych działań określa dyrektor poradni.
                                                            § 13.
1.  Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradni także przez wolontariuszy.
2.  Wolontariusz wykonuje zadania określone w umowie zawartej z dyrektorem poradni, we współpracy z pracownikami pedagogicznymi poradni wyznaczonymi przez dyrektora oraz pod nadzorem dyrektora poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.
 
                                                            § 14.

1. Zasady zatrudnienia pracowników pedagogicznych i innych pracowników, oraz zawieranie umów z wolontariuszami określają odrębne przepisy.
2. Obowiązkowy wymiar zajęć pracowników pedagogicznych poradni określają odrębne przepisy.
3. Wymiar ten obejmuje zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi i młodzieżą wynikające z realizacji statutowych zadań, oraz zajęcia z  rodzicami,  nauczycielami i innymi osobami w poradni i poza nią.
4. Szczegółowy zakres zadań pracowników pedagogicznych określony jest w planie pracy poradni oraz w indywidualnych zakresach czynności.
5. Pracownicy pedagogiczni poradni są oceniani przez dyrektora poradni.
6. Zadania i obowiązki pracowników niepedagogicznych określa Regulamin Pracy Poradni oraz indywidualne zakresy czynności.
------------------------------------

Rozdział VI

                 Postanowienia końcowe.

1. Poradnia używa podłużnej pieczęci urzędowej o treści:
    Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
    ul. Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy
                  NIP 589-18-71-169
   tel/fax 58 681-02-47, tel. 058 685-34-96
               
      zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.  Poradnia prowadzi następującą dokumentację:
1) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer porządkowy, imię i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania;
2) rejestr wydanych opinii i orzeczeń, zawierający numer porządkowy, o którym mowa w pkt 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę wydania opinii lub orzeczenia
3)dokumentację, o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
3.  Poradnia prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.  Zasady gospodarki finansowej i materiałowej poradni określają odrębne przepisy.
5.  Obsługę finansową poradni prowadzi się w Specjalnym Ośrodeku Szkolno-  Wychowawczym w Kartuzach  
                                                         
6.  Załącznikami do statutu są:
       1.Regulamin Pracy Zespołów Orzekających 
       2.Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej

                            
  Zmiany do Statutu uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu:
    25 stycznia 2012r.     
 
 
Wytworzył:
Bigus Aneta
Udostępnił:
Aneta Bigus
(2003-06-30 09:59:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Bigus
(2012-05-29 12:56:25)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X